Udskriv denne side

Dagrenovation

 

Selvbetjening

Er dit affald ikke hentet?
Hvornår tømmes dit affald?
Ønsker du at købe affaldsstativer, spande og containere - eller bestille særtømninger mm.

Se vores selvbetjening.

Dagrenovation - hvad er det?

Eksempler på dagrenovation er madrester, aske, metaldåser, tuber, mælke- og juicekartoner, plastposer og -folie, emballage, dunke, porcelæn, stentøj, støvsugerposer, kattegrus, bleer etc. Endvidere omfatter dagrenovationen fx kaffefiltre og -grums, grøntsags- og frugtskræller m.m., som er velegnet til hjemmekompostering.

Hvem er omfattet af dagrenovationsordningen?

Alle ejendomme skal være tilmeldt ordningen for indsamling af dagrenovation. Det er ejeren af en ejendom, der har pligten til at tilmelde ejendommen og anskaffe affaldsbeholdere. I andelsbolig bebyggelser er det administratoren, der har ansvaret for, at ejendommen er tilmeldt ordningen. Som minimum skal der være et stativ med 110 l sæk.

Hvad sker der med dagrenovationen?

Dagrenovationen bliver afhentet en gang ugentligt og transporteres til Norfors, hvor affaldet afbrændes og omdannes til fjernvarme. I ekstraordinære tilfælde fx hvis strømmen til din fryser svigter og indholdet skal kasseres, kan du mod betaling aflevere affaldet hos I/S Norfors.
Kontakt Norfors for at høre nærmere på tlf. 4516 0500.

Hvilke regler SKAL overholdes for adgangsvej og anbringelse af beholdere/stativ/containere?

Af hensyn til skraldemandens arbejdsmiljø er der regler for hvor og hvordan stativet/spand/contain­eren skal placeres. Skraldemanden henter mange tunge sække,spande og containere hver dag, og det er et hårdt fysisk arbejde. For at undgå overbelastning af kroppen, skal han have mulighed for ikke kun at køre spandene og containere, men også sækken med affald ud til renovationsbilen.

Du gør det nemt for skraldemanden, hvis du placerer affaldsstativer, spande og containere tættest muligt ved vejen, hvor renovationsbilen holder. For at skraldemanden kan køre med affaldet, er det vigtigt, at adgangsvejen fra renovationsbilen til affaldet altid er ryddet.

 

Regler for adgangsvejen:
 • Affaldsstativer, spande og containere må max. stilles 20 m fra skel til vej.
 • For stativer og spande skal adgangsvejen være mindst 1 m bred og frihøjde på 2,2 m. Anvendes containere skal bredden være mindst 1,5 m.
 • Der  må ikke være trin, trapper eller stigning på adgangsvejen. Vil du vide mere, kan du kontakte Arbejdstilsynet.
 • Underlaget er fast og stabilt med en belægning af f. eks. fliser, asfalt eller meget komprimeret grus.
 • Buske og træer er beskåret på adgangsvejen  og omkring stativer/spande/containere.
 • Cykler, lege- og haveredskaber står ikke i vejen for kørsel med kærre/spande/container.
 • Der er kun én låge eller dør på adgangsvejen, og den skal kunne stå åben ved egen hjælp.
 • Skraldemanden skal kunne betjene stativet, spande og containere i oprejst stilling.
 • Spande skal placeres med håndtaget udad, så renovatøren ikke skal vende spanden.
 • Om vinteren er der gruset og ryddet for sne, og der er lys på adgangsvejen, når det er mørkt. Læs mere om indsamling af dagrenovation og papir i sne- og issituationer.
 • Buske og træer er beskåret på offentlig og private veje - se beskæringsvejledning og beskæringsskitse

Vær opmærksom på at, hvis du har en affaldsspand med dobbeltlåg skal denne ALTID være låst med håndtaget (drejehåndtag eller magnet) den dag der tømmes affald.
Dette gælder for alle spande der benyttes til affald, uanset fraktion.
Hvis du ikke sikrer at spanden er låst risikerer du at spanden bliver ødelagt ved tømning.

 

Hvem skal rengøre spande og minicontainere?

Grundejeren skal sørge for at renholde spande og container m.m.

Hvorfor er dagrenovationen ikke afhentet?

Hvis skraldemanden ikke har tømt dagrenovationen, men har lagt en ny sæk og en seddel i postkassen, er det tegn på, at der har været et problem. Det kan fx være, at sækken har været overfyldt / revnet eller at der har holdt en bil i vejen i indkørslen. I det tilfælde skal du benytte den nye tomme sæk og fylde evt. overskydende affald fra den gamle sæk over i den nye. Skraldemanden vil derefter tage det hele med ved næste tømningsdag. Det bliver altså ikke afhentet før.

Har du for lidt plads i affaldssækken?

Affaldssækken må kun fyldes op til den stiplede linje. Spande og minicontainere må kun fyldes op, så låget kan lukkes.

Hvis du ofte har for meget affald eller ønsker du at købe et affaldsstativ eller en minicontainer, kan du bestille via webshop eller kontakt Fredensborg Forsyning, e-post: affald@fredensborgforsyning.dk. Husk, at opgive dit navn og adresse.

Ekstra affaldssække?

 • Samtlige husstande, der har et affaldsstativ til 110 l sæk, kan gratis bestille årligt 3 ekstra-sække i et bundt.
 • Ekstasække bestilles via Fredensborg Forsynings webshop.
 • Ekstra-sækken skal sættes ved siden af dit affaldsstativ dagen før ordinær tømning af dit affaldsstativ, og medtages af skraldemanden.
 • Har du brug for flere ekstrasække, kan de købes via webshop, et bundt med 3. stk. for 93,75 kr. inkl. levering og afhentning.

Ekstra-sækkene kan benyttes til dagrenovationslignende affald i følgende situationer:

 • ved juletid
 • fester eller lignende
 • når affaldet ikke kan hentes pga. dårligt vejrlig (sne- og isglatte veje)
 • Det er en god idé at fore ekstra-sækken, med en gennemsigtig plastiksæk, hvis vejret er vådt.

Det bemærkes, at ekstra-sækken ikke skal benyttes som en fast tilbagevendende ordning.

Køb af affaldsstativer, spande og containere?

Fredensborg Forsyning A/S skal godkende al materiel der benyttes til dagrenovation. Stativer, spande og containere kan købes gennem Fredensborg Forsyning, enten ved bestilling via webshop eller send en e-post: affald@fredensborgforsyning.dk.

Her kan du se typer af affaldsstativer, spande og containere som kan bestilles.

Fredensborg Forsyning sælger kun stativer mm. til borgere i kommunen.

Hvad koster det?

Der opkræves gebyr for indsamlingen af dagrenovation. Gebyret afhænger af det tilmeldte tømningsvolumen og type af opsamlingsmateriel (fx stativ, spand eller container) - se takstblad.

Hvis du vil vide mere?

Du kan få flere oplysninger om ordninger, affaldssortering, affaldsregulativet eller gode råd om, hvilke typer af affald du kan sortere fra og bortskaffe til genanvendelse, m.m. ved at henvende dig til Fredensborg Kommune, Center for Byudvikling Miljø og Erhverv, Team Miljø, Egevangen 3 B, 2980 Kokkedal, tlf. 7256 5000,
e-post: miljoe@fredensborg.dk