Udskriv denne side

Den nye affaldsordning

 

Fra foråret 2020 og frem udruller Fredensborg Forsyning og Fredensborg Kommune en ny affaldsordning for genanvendeligt affald, der gør det muligt for alle kommunens borgere at få afhentet plast, papir, pap, glas og metal tæt på hjemmet.

Alle husstande og etageejendomme vil i forbindelse med udrulningen af den nye ordning få flere nye affaldsbeholdere. Når du har modtaget de nye beholdere, skal du begynde at sortere dit affald.

Om den nye ordning

 

Hvorfor skal jeg til at affaldssortere plast, pap, metal og glas?

Fredensborg Kommune skal ifølge den nationale ressourcestrategi sende minimum 50 % af vores affald til genanvendelse, senest i 2022. I dag indsamles der kun ca. 21 % af husholdningernes affald i kommunen til genanvendelse, så vi skal blive bedre til at sortere affaldet i de kommende år.
På sigt forventer vi, at separat indsamling af også bioaffald bliver aktuelt.

Hvilken type affaldsbeholder får jeg?

Husstande med individuel løsning

En-familieboliger med egne affaldsbeholdere (fx villaområder) får tilbudt 2 stk. 240 l. beholdere, hver inddelt i 2 rum til sortering af hhv. plast/papir og glas/metal.

Når den nye indsamlingsordning indføres i Fredensborg Kommune kan den eksisterende 140 l. beholder til indsamling af papir anvendes til indsamling af pap.


Alle borgere i Fredensborg Kommune har pligt til at sortere deres affald. Dog har husstandene med individuelle beholder, mulighed for at vælge om de vil benytte de nye affaldsbeholdere, eller om de vil aflevere det genanvendelige affald på genbrugspladsen. I god tid inden de nye beholdere bliver kørt ud til jer, vil den enkelte husstand få mulighed for at afmelde beholderne, hvis man ikke ønsker at benytte dem. Såfremt beholderne bliver afmeldt skal man selv bringe affaldet til genbrugspladsen.

Uanset om man framelder beholderne, eller gør brug af dem, skal der betales de faste affaldsgebyrer.

Husstande med fælles løsning

Områder der skal have fælles affaldsbeholdere, fx etageboliger samt tæt-lav bebyggelse, bliver tilbudt fællesløsninger, f.eks. i form af minicontainere til de nye affaldstyper: pap, papir, plast, glas og metal. Antal og størrelse af beholdere afhænger af antallet af beboere, og bliver et supplement til de opstillede affaldsbeholdere til restaffald.

Vi forventer, at der inden for få år også kommer minicontainere til sortering af bioaffald.

For rækkehusområder vil vi i dialog med de enkelte foreninger og boligselskaber beslutte, om de enkelte husstande skal have tilbudt beholdere på egen grund (individuel løsning), eller om der skal etableres fælles løsninger for området. Kommunen vil kontakte de enkelte bebyggelser.

I samarbejde med Fredensborg Forsyning bliver boligområderne i kommunen vurderet, og der vil på denne baggrund blive udarbejdet et oplæg vedr. hvem der skal have fælles affaldsbeholdere.

De boligforeninger, som vi vurderer, der skal have fælles affaldsbeholdere, vil modtage et brev, som informerer dem herom.

Etageboliger får fælles affaldsbeholdere
I løbet af 2019 vil vi sende informationsmateriale til boligområder, der skal have en fælles løsning. Brevet vil indeholde en vurdering af, hvor mange beholdere området skal have. Endvidere vil der blive sendt en vejledning om placering af beholdere samt information om alternative løsninger.

Hvornår starter vi?

Udrulning af de nye ordninger vil blive gennemført gradvist i kommunen med forventet opstart i april - maj 2020 i de boligområder, som skal have opstillet fælles beholdere (etageboliger og visse rækkehusområder). Indsamling af affald starter umiddelbart herefter.

For en-familieboliger herunder rækkehuse, som skal have individuelle beholdere, udrulles ordningen i etaper, forventelig med opstart i slutningen af 2020.

Vi vil løbende informere om, hvornår de enkelte områder kan forvente at få leveret deres affaldsbeholdere. Sammen med de nye beholdere vil der også blive uddelt en sorteringsvejledning.

Vi vil løbende udsende mere information om ordningen og dens betydning for dig, så vi alle bliver klar til at gå i gang med sorteringen.

Hvad koster den nye ordning?

Affaldsordningerne er finansieret via affaldsgebyrer, som alle husstande opkræves via forbrugsafgifter. Uanset om du bor i bolig med individuelle beholdere eller bolig med fælles beholdere, skal du betale det samme affaldsgebyr.

Den nye ordning kommer til at koste en merpris på 522 kr. for den enkelte husstand (inkl. omkostninger til de nye affaldsbeholdere):

Takst 2019 Takst 2020
Papir og pap - delvis NY ordning 66,25 kr. 214,00 kr.
Glas - delvis NY ordning 48,75 kr. 134,00 kr.
Plast - NY ordning 214,00 kr.
Metal - NY ordning 75,00 kr.
I alt inkl. moms 115,00 kr. 637,00 kr.

Læs mere om Affaldspriser 2020 eller se alle priser og gebyrer i vores takstblad.‌

Hvordan skal jeg sortere?

Det er essentielt, at affaldet sorteres korrekt, da fejlsortering kan forhindre muligheden for genanvendelse og dermed den miljømæssige gevinst.

Når I modtager affaldsbeholderne, vil I ligeledes modtage en velkomstpakke, som indeholder en sorteringsvejledning og en informationsfolder.

Det anbefales, at I bruger sorteringsvejledningen, når der er tvivl om hvordan affaldet skal sorteres. Informationsfolderen indeholder bl.a. inspiration til hvordan du kan indrette indendørs sortering, og hvad der sker med affaldet.

» Plakat til affaldsgården og opgangen (pdf)

» Skilte for plast, pap, papir, glas og metal (pdf)

Hvor skal beholderne stå? - krav til adgangsvej og standplads

Der er en række krav til affaldsbeholdernes standplads og adgangsvejen hertil. Disse krav skal overholdes, da de er med til at sikre et godt arbejdsmiljø for skraldemændene.

Placering af affaldsbeholdere og krav til adgangsvej står beskrevet i Regulativ for husholdningsaffald

Vejledningen vil blive opdateret i trit med udrulning af de nye ordninger.

Hvor ofte bliver de nye beholdere tømt?

Tømmefrekvensens varierer for den pågældende fraktion:

 

  • Glas: Efter behov
  • Papir: Efter behov
  • Pap: Hver 2. uge
  • Plast: Hver 2. uge
  • Metal: Hver 4. uge

Tømmedagen for de forskellige affaldsfraktioner kan variere mens udrulningen af den nye affaldsordning står på.

 

 

» Læs evt. mere om den nye ordning på Fredensborg Kommunes hjemmeside

» Pressemeddelelse fra Fredensborg Kommune 13.1.2020