Udskriv denne side

Individuel afregning efter målt vandforbrug

Jf. Transport- og Bygningsministeriets bekendt­gørelse nr. 563 af 2. juni 2014 (Målerbekendtgørelsen) og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets bekendtgørelse nr. 837 af 27. november 1998, kan der afregnes direkte med brugeren.

Beslutningen

Selve beslutningen om, at ejendommen skal overgå fra fælles til individuel afregning samt ejendommens regler herfor, skal fremsendes til Fredensborg Forsyning.

Endvidere skal der fremsendes en adresseliste, hvor de enkelte brugere er påført.

Krav til installation

Den enkelte boligs samlede forbrug af koldt og varmt vand skal kunne måles med én måler.

Den enkelte bolig skal være forsynet med én selvstændig vandledning.

Vandtilførslen til den enkelte bolig skal være udført med stophane, således at Fredensborg Forsyning har umiddelbart adgang til stophanen udenfor boligen.

Målerinstallationen/målerbrønden for den enkelte boligenhed skal være godkendt af Fredensborg Forsyning og skal være udført i henhold til regulativet for vandforsyning.

Fredensborg Forsyning opsætter en vandmåler for den enkelte boligenhed når installationen er god­kendt.

Vandmålerne skal være typegodkendte og skal enten udskiftes eller kontrolleres jævnligt.

Krav til ledningsplan

Der skal fremsendes en ledningsplan til Fredensborg Forsyning der tydeligt viser de enkelte boligen­heder med husnummer samt placering af tilhørende stikledning med stophane.

Afregning

Målerstanden aflæses og indberettes til Fredensborg Forsyning én gang årligt den 31. december. Fredensborg Forsyning fremsender indberetningskort. Såfremt der ikke sker indberetning inden den 14. januar vil vandforbruget blive skønnet.

Den individuelle måler vil ud over vand- og statsafgiften også blive brugt til afregning af vandafledningsafgiften.

Der vil blive opkrævet a conto betaling for vandforbruget samt afgifter og gebyrer i overensstemmelse med be­talingspraksis i forhold til grundejere.

Ejendommens ejer hæfter for afregningen i boligenheder, hvor der ingen bruger er.

Ejendommens ejer hæfter for fællesforbrug, samt eventuelt spild fra jordledning (privat ledning) og andre installationer før brugerens vandmåler. Dette indebærer, at et eventu­elt større forbrug på hovedmåleren i forhold til de individuelle målere, vil blive afregnet med ejeren.

Nye brugere

Umiddelbart efter at en boligenhed overtages af nye brugere, skal ejeren/selskabet un­derrette Fredensborg Forsyning herom.

Manglende betaling

Betaler brugeren ikke for forbruget inden for den fastsatte frist, vil Fredensborg Forsyning jfr. be­kendtgørelsen, lukke for vandtilførslen til boligenheden. Senest når det skyldige beløb, herunder udgifter forbundet med afbrydelse og reetablering af vandforsyningen og even­tuel depositumbetaling, tillige med renter beregnet i henhold til lov om renter ved for­sinket betaling m.v., er betalt, vil genåbning finde sted.

Læs mere her om vores Procedure for inddrivelser af restancer i Fredensborg Forsyning A/S

Klagemuligheder

Hvis du som kunde hos Fredensborg Vand A/S ikke er tilfreds med din regning, leverance eller andre forhold vedrørende vandforsyning, har du forskellige muligheder for at klage.

Læs mere her i vores Vejledning om klagemuligheder på vandområdet