Udskriv denne side

Nyheder

mandag d. 19. januar 2015

Naturintegreret regnvandstilbageholdelse i Kokkedal


Fredensborg Forsyning er igang med at etablere et større regnvandsvolumen på engen, i den østlige ådal langs Usserød å.

Projektet udgør en del af Klimaprojekt Kokkedal, hvis formål er at forbedre og etablere klimaløsninger, der nedsætter risikoen for fremtidige oversvømmelser i Kokkedal.

Baggrunden for projektet er, at Usserød å de senere år - sidst i 2010 - er gået over sine bredder og har oversvømmet flere huse langs med åen. Der er efterfølgende blevet etableret dobbeltprofil langs åen, samt et dige.

Nu arbejdes der så videre med at bruge regnvandet intelligent - det vil sige både at sikre øget kapacitet i forbindelse med kraftigt nedbør og samtidig forbedre de rekreative muligheder for omtrådets beboere.

Fredensborg Forsyning vil derfor skabe en større bassinkapacitet i området for at sikre Usserød å mod overløb fra vådområdet i ådalen. Dette gøres ved at etablere et bassinareal (teknisk bassin), en dybere mindre sø samt hæve det eksisterende dige langs åen.

Projektet udformes på en sådan måde, at naturtilstanden i området forbedres og samtidigt gøres området mere tilgængeligt som rekreativt område. Fredensborg Forsyning vil derfor også bygge en gangbro i træ på tværs over sø, mose og eng samt etablere græsstier på den østlige side af vådområdet.

 

Projektet udføres i perioden januar til april 2015 - og vil i perioder kræve at stien bliver afspærret.

 

 

 

 

 

Yderligere oplysninger:

Projektleder Dorte Hansen
Telefon: 2228 5404
E-post: dha@fredensborgforsyning.dk

Rådgiver på projektet er Rambøll og entreprenør er HedeDanmark a/s.