Udskriv denne side

Afløbssystemer i Danmark

 Der er store samfundsopgaver forbundet med opretholdelsen af et effektivt afløbssystem i Danmark. Disse er primært:

  • Afledning af husholdnings- og industrispildevand
  • Afledning af overfladevand

Spildevand

Formålet med afledning af husholdnings- og industrispildevand er at fjerne de store mængder vand som bruges og omdannes i husholdninger og industrier. Afledningen af spildevandet udføres, dels af sundhedsmæssige, dels af hygiejniske og dels af rent praktiske og æstetiske grunde.

Overfladevand

Formålet med afledning af overfladevand er at lede regnvand væk fra by- og vejområder, hvor en naturlig nedsivning eller afvanding ikke er mulig. Manglende regnvandsafledning kan give anledning til trafikale problemer samt vandskader på bygninger, oftest i form af vand i kældre ved oversvømmelser.

I dag er godt 90% af de danske beboelsesejendomme tilkoblet et afløbssystem. De resterende afleder enten til septiktanke eller til lokale 'minirenseanlæg'.

Krav til afløbssystemet

Der stilles i dag mange krav til et effektivt afløbssystem. Mange af ledningerne er nedslidte og har behov for fornyelse eller renovering for at kunne opretholde deres funktion. Inden en fornyelse er det vigtigt at registrere ledningernes tilstand for på den måde at kunne forudse og prioritere opgaverne. Dette gøres bl.a. ved TV-inspektion og efterfølgende registrering i databaser.

Et afløbssystem kan tilstoppes af forskellige materialer fra sand og slam til grene, plast og trærødder. Derfor er der i forbindelse med afløbssystemer en række drifts- og vedligeholdelsesopgaver.

Ved anlæg af nye afløbsledninger er det vigtigt, at disse er dimensioneret til de spildevandsmængder, systemet transporterer. Dimensioneringen afhænger meget af den praksis, der anvendes. Hvor ofte vil man f.eks. acceptere aflastning til en nærliggende å? Og har en husejer krav på afledning fra sin kælder? Er det muligt at dimensionere spildevandsledningen med det rigtige fald eller skal der pumpes?

Arbejdet med selve ledningerne omfatter både hoved- og stikledninger samt samlinger af disse. Derudover er der vedligeholdelsen af en række tekniske installationer såsom pumpestationer, overløbsbygværk, olieudskillere mv.

Endvidere stilles der krav til afløbssystemernes påvirkning af det omgivende miljø. Her er især overløb af spildevand til nærliggende recipienter (vandløb, fjorde) samt udsivning af spildevand til grundvandet væsentligt.

Ansvar

Udover de tekniske aspekter er der også knyttet en række sikrings- og forsikringsforhold i forbindelse med afløbssystemer. Hvordan sikrer en forsyningsvirksomhed sig adgang til sine ledninger, hvis de ligger på privat grund? Og hvad sker der, hvis et afløbssystem oversvømmes med skader til følge? Hvem og i hvilke tilfælde er i så fald ansvarlig?

Besvarelse af hvem der ejer kloakken se her.