Udskriv denne side

Spørgsmål og svar - Spildevand

På denne side kan du se en liste over ofte stillede spørgsmål...

Se svarene ved at klikke på spørgsmålene:

Jeg har ingen tegning over kloak- eller vandledningerne på min ejendom - hvad gør jeg?

Jeg oplever lugtgener - nærmest en slags plastlugt?

Der kan forekomme lugtgener efter vi har kloakrenoveret ved strømpeforing.

En strømpeforing er en metode til renovering af kloakledninger. Ved hjælp af lufttryk føres en blød polyesterstrømpe, som er imprægneret med en kunstharpiks, ind i den eksisterende kloakledning. Strømpen hærdes efter den er lagt på plads i kloakledningen ved hjælp af ultraviolet lys. Dermed dannes der et nyt rør inde i den eksisterende kloakledning. Til sidst genåbner en robot stikledningerne ved opskæring.

Under installationsprocessen kan udvikles en meget karakteristisk plastlugt, som stammer fra styrenindholdet i den kunstharpiks som strømpen er imprægneret med. Styren kan lugtes ved meget små og harmløse koncentrationer.

Du skal fylde dine vandlåse med vand og lufte ud. Oplever du fortsat styrendampe, kan det skyldes at du har utætheder i dine afløbsinstallationer og du skal kontakte en autoriseret kloakmester til at gennemgå dine afløbsinstallationer.

Må jeg bruge regnvand i husholdningen?

Det er tilladt at bruge regnvand til toiletskyl og vask i vaskemaskine. Man skal dog have et lovligt regnvandsanlæg, der skal installeres af et autoriseret VVS- og kloakfirma. Og anlægget må ikke have forbindelse til ejendommens øvrige vandforsyning.

Der skal installeres en af Fredensborg Forsyning godkendt vandmåler, for afregning af vandafledningsafgift, for det regnvand der ledes i kloakken.

Hvad gør jeg, hvis der er vand i kælderen?

Hvis der er monteret et højvandslukke i afløbet fra kældergulvet eller i samlebrønden, så undersøg om lukkemekanismen kan bevæge sig, eller om noget har sat sig fast.

Er der ikke højvandslukke, kan det skyldes en tilbagestuvning fra hovedkloakken på grund af kraftigt regnvejr. Det kan også skyldes, at husets stikledning er tilstoppet så vandet fra ejendommen ikke kan løbe i i hovedkloakken.

Ring til et firma, der udfører kloakrensning for at få renset din stikledning. Udgiften til rensning af stikledningen frem til din grundgrænse skal du selv betale. Hvis du bor til leje, skal du kontakte din udlejer.

Hvis vandet siver ned ad kældervæggen, kan husets omfangsdræn være i uorden, tagnedløbet kan være defekte eller tagnedløbsbrønden kan være fuld af sand. Kontakt en autoriseret kloakmester for at finde ud af, hvad der skal gøres.

Hvad gør jeg i forbindelse med tilstoppede rendestensbrønde (vejriste)?

Rendestensbrønden i vejen kan være tilstoppet og skal renses. Bor du ved en kommunal vej, er det en kommunal opgave at rense rendestensbrønden. Hvis risten er dækket af blade og lignende, vil det være en stor hjælp, hvis du renser risten. Hvis dette ikke er tilstrækkeligt, kan du kontakte Nordsjællands Park og Vej

Er vejen en privat fællesvej i byområde, og der ikke er en grundejerforening der tager sig af oprensningen, er det den tilstødende grundejer, der er forpligtet til at oprense brønden.

Hvad gør jeg, hvis det lugter af kloak?

Lugt fra husets interne installation bør ikke forekomme. Sker det alligevel, kan indvendige kloakledninger være utætte. Kontakt da et VVS-firma.

Lugt fra kloakken kan opstå i toilet, kældre og køkken, når vandlåse på husets installationer suges tomme. Dette kan ske, når en spulevogn arbejder på vejen eller ved din ejendom, eller når det regner kraftigt. Vandlåse kan også udtørre, hvis de ikke bruges i lang tid. Når du opdager lugten, så åbn for vandhanerne og træk i toilettet, så vandlåsene fyldes med vand.

Der kan udmærket komme kloaklugt fra gulvafløb og håndvask, uden at der er defekter. Afløb og håndvask skal renses jævnligt, især de nye gulvafløb med indbygget vandlås.

Lugt fra rendestensbrøndnden i vejen kan forekomme. Kontakt da Nordsjællands Park & Vej

Hvordan kan jeg selv holde øje med mit kloaksystem?
Sørg for:

  • at der er fri adgang til alle dæksler. Ingen dæksler bør være gemt under fliser, jord, græs m.v.
  • at rense tagrender, nedløbsrør og brønde med jævne mellemrum
  • at løfte brønddækslerne af og til. Hvis der står vand i gennemløbsbrøndene, kan det være et tegn på, at afløbssystemet snart tilstopper. Aflejringer kan evt. spules ud med en haveslange. I modsat fald bør du kontakte et firma, der udfører kloakrensning
  • at være opmærksom på, at rødder fra store træer kan tilstoppe klaokledninger
  • at kontrollere alle gulvafløb i huset. De skal være rene og vandfyldte for at undgå lugtgener
  • ikke at smide kemikalier og uopløselige stoffer som f.eks. hygiejnebind, vatpinde og kattegrus i afløbet
  • at begræse udskylning af fedtstoffer, f.eks. fritureolie og stegefedt for at undgå fedtpropper i kloakken

Dækker forsikringen ved oversvømmelse af min kælder?

Din almindelige husejerforsikring vil som regel dække vandskader forårsaget af skybrud. Du skal derfor altid anmelde skaden til dit eget forsikringsselskab. Kun skader på den fysiske del af bygningen erstattes af den almindelige bygningsforsikring. Forurening af køkkenhaver, træer og lignende dækkes derfor ikke af forsikringen. Fredensborg Forsyning dækker kun skaden, hvis der er tale om fejl eller forsømmelser fra vores side.