Udskriv denne side

Tømning af bundfældningstanke

Selvbetjening

I vores selvbetjening kan du se hvornår din bundfældningstank sidst blev tømt, og hvornår næste tømning er planlagt (frekvensen). Du kan også tilmelde dig varsling om tømning på email eller SMS samt få dine tømningsattester tilsendt automatisk på email.

Klik her (nogle af oplysningerne kræver din "Tank kode", som du finder på tømningsattesten).

 

Tømningsordning og frekvens

Tømningsordningen omfatter ejendomme i Fredensborg Kommune med bundfældningstanke (septiktanke, hustanke og trixtanke mv.) uden for kloakopland.

Ejendomme med samletanke (uden afløb) og ejendomme tilsluttet offentlig kloak er ikke omfattet af ordningen.

Samtlige ejendomme i Fredensborg Kommune med bundfældningstanke, er forpligtet til at gøre brug af tømningsordningen, med mindre der er indgået aftale om kontrakt medlemskab af Fredensborg Spildevand A/S.

Tanken skal tømmes efter gældende regler – som minimum én gang om året. Tømmes den ikke regelmæssigt, fyldes tanken med slam, og der er risiko for, at tanken oversvømmes og spildevand og slam siver ud, hvilket kan få store miljømæssige konsekvenser.

Ved tømningen skal der være fri adgang til tanken. Dækslet skal være tilgængeligt, fritlagt og må ikke veje over 25 kg.

Fredensborg Forsyning administrerer ordningen, mens driften af den praktiske tømning af tankene er udliciteret til det private entreprenørfirma, FKSSlamson.

Henvendelser vedrørende selve tømningen skal rettes til entreprenør FKS Slamson på telefon 6342 1017 eller email to@fksslamson.dk

Henvendelser om selve tømningsordningen skal rettes til Fredensborg Forsyning A/S på telefon 3529 4400 eller på forbrug@fredensborgforsyning.dk

Regulativ

Reglerne for tømningsordningen kan ses i "Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke" (Bilag 2) i Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Selve tømningen

Entreprenøren (FKSSlamson A/S) anvender som udgangspunkt en såkaldt KSA-bil til tømning af din bundfældningstank. KSA betyder "Kombineret Slamsuger og Afvander". Bilen har en 50 meter lang slange med, så den ikke behøver køre helt hen til din tank.

Først bliver indholdet af hustanken suget op i bilens tank. Her bliver slammet afvandet til henholdsvis tørstof og vand. Tørstoffet opbevares i en tank på bilen og afleveres på renseanlægget - for at blive behandlet miljørigtigt og til sidst spredt på landbrugsjorden. Vandfasen leveres tilbage til din bundfældningstank.
Under afvandingsprocessen i KSA-bilen anvendes et hjælpestof, som kaldes polymer. Stoffet er biologisk nedbrydeligt, og det skader ikke din bundfældningstank eller dine nedsivningsledninger.

Takster for tømningsordning

Du kan altid se taksterne i vores takstblad