Udskriv denne side

For Fagfolk: Procedure - vandinstallationer

Procedurer for behandling af vandinstallationssager

 

Indlægning af nyt vandstik

I forbindelse med etablering af nye vandinstallationer og nyt vandstik til et nyt hus på en ejendom skal der fremsendes ansøgning herom til Fredensborg kommunes bygningsmyndighed.

Ansøgning samt beskrivelse af jordledning og målerinstallation skal fremsendes til Fredensborg Forsyning for godkendelse af jordledning, tilslutningspunkt og målerinstallation.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • Komplet udfyldt vandbegæring fra autoriseret VVS-installatør underskrevet af ejeren/ejerne af ejendommen
  • Målfast situationsplan med målangivelse af stik- og jordledningernes ønskede placering fra hovedvandledningen til hovedvandmåleren.
  • Angivelse af hovedvandmålerens placering.
  • Diagram for vandinstallationerne, om nødvendigt (se bygningsreglementet)
  • Af hensyn til udregning af anlægsbidraget, skal det endvidere oplyses, hvorvidt der er tale om opførelse af bolig eller erhverv.

Når vandstikkets placering er godkendt af Fredensborg Forsyning, fremsendes regning på vandtilslutningsbidrag til ejeren/ejerne af ejendommen.

Vandbegæringen behandles af bygningsmyndigheden og eventuel godkendelse sendes til den autoriserede VVS-installatør.

Efter godkendelse af vandbegæringen etablerer Fredensborg Forsyning stikledning til skel. Stikledningen vil – såfremt det er muligt af hensyn til hovedledningens placering - blive anlagt vinkelret på indføringsstedet på ejendommen.

Så snart målerinstallationen er godkendt vil Fredensborg Forsyning installere en godkendt vandmåler.

 

Etablering af byggevand

Ved etablering af byggevand skal der fremsendes ansøgning herom til Fredensborg Forsyning. Ansøgningen skal indeholde følgende:

  • Udfyldt vandbegæring fra autoriseret VVS-installatør
  • Målfast situationsplan med målangivelse af stik- og jordledningernes ønskede placering samt placering af vandmålerinstallation (brønd).

Såfremt der er tale om et blivende vandstik, fremsendes regning på vandtilslutningsbidrag til ejeren/ejerne af ejendommen, når vandstikkets placering er godkendt af Fredensborg Forsyning.

Såfremt der er tale om et midlertidigt vandstik, vil ejeren/ejerne af ejendommen (alternativt ansøgeren) senere blive opkrævet for de faktiske omkostninger til etablering af vandstikket samt den efterfølgende fraskæring.

Vandbegæringen behandles af bygningsmyndigheden og eventuel godkendelse sendes til den autoriserede VVS-installatør.

Efter godkendelse af vandbegæringen etablerer Fredensborg Forsyning stikledning til skel. Stikledningen vil – såfremt det er muligt af hensyn til hovedledningens placering - blive anlagt vinkelret på indføringsstedet på ejendommen.

Så snart målerinstallationen er godkendt vil Fredensborg Forsyning installere en godkendt vandmåler. 

Omlægning af eksisterende vandstik

Såfremt et eksisterende vandstik ønskes omlagt (dvs. ny placering i forhold til eksisterende), skal dette ske i henhold til Vandforsyningsregulativet.

Ændring af vandinstallationer på en ejendom

Såfremt der foretages ændringer i vandinstallationerne på en ejendom, skal ansøgning ske i henhold til bygningsreglementets bestemmelser. Indebærer ændringerne flytning af hovedvandmåleren, se afsnittet "Flytning af byggevandsvandmåler".

Flytning af byggevandsvandmåler

Såfremt byggevandsvandmåleren ønskes flyttet, f.eks. fra målerbrønd til hus, skal ejeren/ejerne af ejendommen ansøge herom til Fredensborg Forsyning. Ved ansøgningen skal være vedlagt en tegning med den nye placering af vandmåleren.

Når arbejderne er afsluttet, skal Fredensborg Forsyning kontaktes. Fredensborg Forsyning vil herefter sørge for, at hovedvandmåleren bliver plomberet igen.

Fraskæring af vandstik

Det kan blive aktuelt at fraskære et vandstik i forbindelse med nedrivningssager, matrikelsammenlægninger og brandsager.

Såfremt et eksisterende vandstik ønskes fraskåret, skal ejeren/ejerne af ejendommen udfylde formularen "Ansøgning om kloak-/vandstik mv." og fremsende denne til Fredensborg Forsyning. Fredensborg Forsyning vil herefter forestå fraskæringen og fremsende regning på arbejdet til ejeren/ejerne af ejendommen.

Relevante adresser

Bygningsmyndigheden:

Fredensborg Kommune

Fredensborg Rådhus

Egevangen 3B

2980 Kokkedal

Forsyning:

Fredensborg Forsyning A/S

Højvangen 23

3480 Fredensborg

E-post: installation@fredensborgforsyning.dk