Udskriv denne side

Vandforsyning i Danmark

Vandets vej fra boring til dig

[Vandets vej]

Vandforsyning i Danmark

Den danske drikkevandsforsyning er næsten udelukkende baseret på grundvand - ca. 99 %. Og vandet behøver kun at gennemgå en enkel behandling med iltning og filtrering, inden det kan sendes ud til forbrugerne.

Drikkevandet er generelt af en meget høj kvalitet. Af de vandforsyninger, der deltager i DANVA's benchmarking, overholder 98 % af vandprøverne kravene til mikrobiologisk kvalitet, og 99 % overholder kravene til de fysisk-kemiske parametre.

Drikkevandssikkerhed

Nogle vandforsyninger gør en ekstra indsats for at sikre en høj drikkevandskvalitet, idet de har indført et DDS-ledelsessystem, som er en metode til risikovurdering i vandforsyningens fire hovedområder (indvinding, behandling, distribution og forbrugernes installationer) samt en DDS-plan, der skal forebygge problemer. Vandforsyninger, der arbejder med Dokumenteret Drikkevandssikkerhed kan vælge at blive certificeret efter ISO 22000.

Nøgletal

Decentral vandforsyningsstruktur

Dansk vandforsyning er forskellig fra de fleste europæiske landes, idet den er udpræget decentral. På trods af et indbyggertal på kun ca. 5,4 mio. var der i 2005 ikke mindre end 2.622 almene vandforsyninger. Heraf var 158 kommunalt ejede og de 2464 privatejede. Antallet af private almene vandforsyninger er faldet med en tredjedel i perioden fra 1980 til 2005. Årsagerne til den store nedgang i antallet af private vandforsyninger skal primært findes i forureningsbetingede forhold, øgede administrative byrder samt i den almindelige struktur- og samfundsudvikling.

Stort fald i husholdningsforbruget

I dag udgør husholdningsforbruget i gennemsnit 122 liter/person/døgn, mens det i 1989 var på 174 liter/person/døgn. Det svarer til, at forbruget er faldet ca. en tredjedel. Årsagen er vandsparekampagner, større miljøbevidsthed blandt forbrugerne og udbredelse af vandbesparende teknologi (f.eks. i brusere og toiletter) samt stigningen i den forbrugeroplevede vandpris.