Udskriv denne side

Hvem ejer kloakken - og hvem har ansvaret for hvad?

Fredensborg Spildevand A/S ejer og vedligeholder kloakken frem til skel (grundgrænsen). Dette er dog ikke gældende for privat anlagte kloakker, som ikke efterfølgende er overdraget til os, eller for kloakker som er deklareret som private.

Inden for skel er det din kloak og dit ansvar. Hvis der opstår driftsproblemer på den private del af kloaksystemet, skal du derfor selv sørge for at udbedre problemet for egen regning.

Det er Fredensborg Spildevand A/S's opgave at sørge for en effektiv og velfungerende afledning af spildevand fra din grund. Vores ansvar gælder fra stueplan/terræn. Som grundejer har du ansvaret for at aflede vandet fra kælderen og sikre dig mod oversvømmelse.

Hvis Fredensborg Spildevand A/S har forsyningsledninger, der føres over privat grund, skal retten til deres anlæg og benyttelse sikres ved en deklaration, der tinglyses på ejendommen.

Vejvand skal, jf. pkt. 7 nedenfor, håndteres af vejens ejer. Kommunen har ansvaret for vejafvanding på de kommunale veje, mens lodsejere/grundejerforeninger har ansvaret for vejafvanding på de private veje.
Det betyder, at vedligeholdelse af en vejbrønd og rist samt stikledning til denne, er et kommunalt anliggende eller de enkelte grundejeres ansvar.
Vedligeholdelse af vejbrønde/nedløbsrist mv. på de kommunale veje, varetages af kommunen via selskabet Nordsjællands Park og Vej. Du kan se mere her NSPV eller Fredensborg Kommune. Statsvejene varetages af Vejdirektoratet.

 

Grænseflader mellem Fredensborg Spildevand A/S og privat kloakanlæg:

1. Tilslutning af ejendomme til kloak i offentligt vejareal

a) Stikket er Fredensborg Spildevand A/S's frem til den matrikulære grundgrænse, uanset placering af evt. skelbrønd.

b) Stikket er Fredensborg Spildevand A/S's frem til og med pumpebrønd, hvor Fredensborg Spildevand A/S har været nødt til at etablere en pumpestation for at opfylde sin forsyningspligt (afvanding fra terrænniveau). Pumpning af hensyn til kælderniveau påhviler grundejeren.


Fredensborg Spildevand A/S skal sikre sit anlæg ved deklaration af stikledning og pumpebrønd placeret på privat grund.

2. Tilslutning af flere boligenheder pr. matrikel (typisk andelsboliger)

Stikket er Fredensborg Spildevand A/S's frem til den matrikulære grundgrænse.

3. Tilslutning af ejendomme til Fredensborg Spildevand A/S’s ledning over privat ejendom

a) Tilslutning til Fredensborg Spildevand A/S's ledning beliggende på privat grund. Selve tilslutningen (grenrør eller påhug) er Fredensborg Spildevand A/S's, mens stikledningen er privat.

Ejendommen anses kun for tilsluttet, hvis der er etableret stik på hovedledningen !

b) Tilslutning af flere ejendomme via Fredensborg Spildevand A/S’s ledning i ”baghaver”.

Dette gælder kun i de tilfælde, hvor kommunen ikke i forbindelse med udstykning eller byggeri har stillet krav om, at kloakanlægget etableres som privat. I alle andre tilfælde se under c.

c) Tilslutning af flere ejendomme til fælles kloakledning. Fredensborg Spildevand A/S's stik fører frem til første grundgrænse.

Ses ofte som ældre fællesprivate ledningsanlæg med mere eller mindre officielle aftaler om ejerskab hhv. forpligtelser i forbindelse med drift og vedligehold.

d) Tilslutning af koteletgrund.

Alternativt føres stik frem til hver matrikel fra Fredensborg Spildevand A/S's hovedkloak i vejareal.

e) Tilslutning af naboejendomme til samme skelbrønd.

Typisk ældre tilslutninger med mere eller mindre formelle aftaler om fællesprivat drift og vedligehold af skelbrønden.

4. Tilslutning af ejendomme til Fredensborg Spildevand A/S’s ledning ved passage af anden matrikel

a) Stikket er Fredensborg Spildevand A/S's frem til grundgrænse/skelgrænse/matrikelskel for hver ejendom.

Fredensborg Spildevand A/S skal sikre deklaration af ledningsstrækningen over den første ejendom.

 

b) Stikket er privat fra passage af første skelgrænse.


Her er der i forbindelse med udstykning eller byggeri af den bagerste ejendom stillet krav om, at kloakering sker på privat basis og at stikledningen skal føres via den forreste ejendom. Den bagerste ejendom skal sikre sin ret gennem deklaration af ledningsstrækningen over den forreste ejendom.

5. Tilslutning af flere ejendomme omkring privat fællesvej

a) Tilslutning til Fredensborg Spildevand A/S’s ledning i privat fællesvej, hvor vejarealet er særskilt matrikuleret.

Der er ikke behov for deklaration af Fredensborg Spildevand A/S's kloak i udmatrikuleret fællesprivat vej.

 

b) Tilslutning til Fredensborg Spildevand A/S’s ledning i privat fællesvej, hvor vejarealet er en del af de enkelte parcellers matrikulære areal.

Det er Fredensborg Spildevand A/S’s ledning der føres frem til hver enkelt grundgrænse.

6. Tilslutning af facadebygninger

Ved tilslutning af ejendomme, hvor der er bygget i skel, vil man ofte se at dele af ejendommens kloaksystem er placeret under fortovet. Typisk vil ejendommen have 1 -2 tagnedløb, der løber sammen med stikledningen. Det vil i disse tilfælde være Fredensborg Spildevand A/S's stikledning, som afsluttes ved husets sokkel, som også er det matrikulære skel. Alle andre ledninger og brønde, som f.eks. rensebrønde, fedtudskillere og tagbrønde er en del af det private kloaksystem.

Et stik pr. ejendom/matrikel opfattes som Fredensborg Spildevand A/S's, helt til skel. Alle forgreniger/sideledninger betragtes som private.

7. Tilslutning af fremmede ledninger

For tilslutning af ledninger fra andre ledningsejere, f.eks. vejafvandingsledninger, vejdræn, dræn fra fjernvarmebrønde etc., gælder at selve tilslutningen i form af grenrør eller påhug på hovedledningen er en del af det Fredensborg Spildevand A/S's kloaksystem, mens ledningen frem til tilslutningen tilhører den fremmede ledningsejer (kommunen, Fredensborg Spildevand A/S, private etc.).

a) Stik fra vejafvandingen tilhører vejen. Det gælder både for offentligt vejanlæg henholdsvis privat fællesvej. Selve tilslutningen er en del af Fredensborg Spildevand A/S's kloakanlæg. Stikledninger og vejbrønde m.v. hører til vejanlægget.

b) Tilslutning af drænafvanding o.l. Selve tilslutningen er en del af Fredensborg Spildevand A/S's kloakanlæg. Drænledningen hører under den respektive ejer og/eller myndighed.

Hvordan passer jeg på mit kloaksystem

 

Du ejer selv kloakken inden for skel og skal selv vedligeholde dit interne kloaksystem. I kommunens byggesagsarkiv kan du evt. finde tegninger over dit interne kloaksystem. Det er vigtigt at du passer på din kloak og afløb, så du undgår forstoppelse og oversvømmelser.

  • Hvis du vil passe godt på dit kloaksystem skal du tænke over hvad du hælder i det.
  • Det er også vigtigt at rense og vedligeholde tagrender, sandfang og evt. pumpe eller højvandslukke.

» Læs mere om hvordan du undgår problemer med kloakken