Udskriv denne side

Spildevandsrensning i landområde

Fredensborg Kommune har udsendt påbud om forbedret spildevandsrensning på ejendomme i landområdet. Forbedret spildevandsrensning kan f.eks. opnås ved indgåelse af kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen.

I skemaet nedenfor kan du se hvilke omkostninger du skal dække ved henholdsvis privat løsning og løsning udført af Fredensborg Forsyning.

Anlægs- og driftsomkostninger Privat løsning F. F. ’s løsning
Anlæg:    
Evt. ny bundfældningstank (min. 2 m3) Ejer betaler Ejer betaler
Omlægning af eksisterende kloak og fraseparering af regnvand Ejer betaler Ejer betaler
Fremføring af el Ejer betaler F.F. betaler
Etablering af spildevandsanlægget – f. eks. nedsivning, samletank eller minirensningsanlæg Ejer betaler F.F. betaler
Tilslutningsbidrag 2020 0 Kr. 38.979
Drift:    
Drift af spildevandsanlægget Ejer betaler F.F. betaler
Tømning af bundfældningstank Ejer betaler F.F. betaler
Vedligehold af kloakledninger og bundfældningstank Ejer betaler Ejer betaler
Forsikring af anlæg (brand og hærværk) Ejer betaler Ejer betaler
Vandudgifter Ejer betaler Ejer betaler
El-udgifter Ejer betaler Ejer betaler
Statsafgift:
http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/satser_og_beloeb/229.html
Ejer betaler Ejer betaler
Vandafledningsbidrag pr. m3 2020 0 Kr. 40,69

Hvis du vælger at lade Fredensborg Forsyning etablere et spildevandsanlæg på din ejendom, vil Forsyningen sørge for at få tinglyst en kontrakt mellem dig som ejer af ejendommen, hvor spildevandsanlægget placeres og Fredensborg Forsyning A/S. Fredensborg Forsyning betaler udgifterne til tinglysningen. Se eksempel på standardkontrakt, Bilag 1 i Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand

Fredensborg Forsyning etablerer et af nedenstående typer anlæg til rensning af spildevandet fra din ejendom. Hvilken type anlæg, der vil blive etableret på din ejendom afhænger af grundvand, jordtype m.m., samt hvor spildevandet ledes hen.

Fredensborg Forsyning vil vælge imellem følgende ”rensningsanlæg”:

Nedsivningsanlæg:

 

Renseklasse O, SO, OP, SOP - Et nedsivningsanlæg lever op til alle renseklasser.

Spildevandet udledes i en godkendt bundfældningstank. Efter bundfældning pumpes vandet videre og nedsives gennem sandfilter/jord. Driften af et nedsivningsanlæg omfatter følgende:

 • Årlig tømning af bundfældningstank
 • Spuling af fordelerrør (ca. en gang hvert andet år)
 • Vedligeholdelse af en eventuel pumpe

Biologisk sandfilter:

 

Renseklasse O, SO - Biologisk sandfilter opfylder de renseklasser, der ikke stiller krav til fosforfjernelse.

Spildevandet udledes i en godkendt bundfældningstank. Efter bundfældning pumpes vandet videre til et sandfilter bestående af f.eks. perlegrus og filtersand med nedbrydende mikroorganismer. Efter filtrering pumpes vandet videre til dræn eller vandløb. Driften af et sandfilteranlæg omfatter følgende:

 • Årlig tømning af bundfældningstank
 • Spuling af fordelerdræn (ca. en gang hvert andet år)
 • Vedligeholdelse af en eventuel pumpe

Pilerenseanlæg:

 

Renseklasse O, SO, OP, SOP - Pileanlæg opfylder alle renseklasser.

Spildevandet ledes i en godkendt bundfældningstank. Efter bundfældning pumpes vandet videre til et hul, der fores med en tæt membran, fyldes med jord og beplantes med piletræer/-buske. Der udledes ikke vand fra anlægget, da væksterne fordamper vandet og optager en del af de forurenende stoffer. Driften af et pileanlæg omfatter følgende:

 • Årlig tømning af bundfældningstank
 • Spuling af fordelerdræn (ca. en gang hvert andet år)
 • Vedligeholdelse af en eventuel pumpe
 • Årlig høst af piletræer på ca. en fjerdedel af anlæggets areal

Minirenseanlæg:

 

Renseklasse O, SO, OP, SOP - Minirenseanlæg lever op til alle renseklasser.

Spildevandet ledes i en godkendt bundfældningstank. Efter bundfældning ledes vandet til et typegodkendt minirenseanlæg, der er en brønd med en pumpe, som renser vandet ved hjælp af mikroorganismer. Driften af et minirenseanlæg omfatter følgende:

 • Årlig tømning af bundfældningstank
 • Etablering af service- og driftaftale, hvor anlæg og mekaniske dele gennemgås, og der udtages årlige prøver
 • Påfyldning af kemikalier ved fosforfjernelse

Links